Regulamin

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu na terenie Ośrodka Oczy Mazur prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego Regulaminu.

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, ponoszenia odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka Oczy Mazur i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez każdą z następujących czynności: zarejestrowania Gościa,jak również poprzez dokonanie rezerwacji, wpłatę zadatku, lub całej należności za pobyt w Oczach Mazur. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka Oczy Mazur.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Ośrodka, a także na stronie internetowej www.oczymazur.pl

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokoje, apartamenty oraz domki drewniane wynajmowane są na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 w przeddzień upływu terminu najmu pokoju. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego Regulaminu.
 4. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po upływie doby hotelowej będzie traktowane jako przedłużenie pobytu – Recepcja nalicza opłatę za kolejną dobę wynajmu według cen pełnych (nie wiąże się to z możliwością pozostania Gościa na terenie Ośrodka).

§3 OBOWIĄZEK MELDUNKOWY

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz opłacenie należnej kwoty za pobyt. W przypadku odmowy, Recepcjonista ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Gość Ośrodka nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynąłokres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą gościnnie przebywać na terenie Ośrodka od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu ośrodkowym lub mieniu Gości, pracowników lub innych osób przebywających na terenie Ośrodka.

§4 USŁUGI

 1. Ośrodek Oczy Mazur świadczy usługi noclegowe, portowe i gastronomiczne.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Ośrodek ma obowiązek zapewnić Gościom:
  - warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  - bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  - profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Ośrodku.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. Ośrodek zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 4. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań kierownictwa Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.
 6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien zamknąć okna, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz, a klucz oddać pracownikowi Recepcji.
 7. Zabronione jest na terenie obiektu palenie grilla oraz ogniska z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych. Skorzystanie z miejsca do ogniska płatne w recepcji.
 8. Całkowity zakaz rozpalania grilla na tarasach drewnianych domków.
 9. Gość zobowiązuje się do selektywnej zbiórki odpadów. Nieprzestrzeganie nakazu skutkuje obciążeniem Gościa kosztami w wysokości do 200 zł.
 10. W przypadku niepozostawienia klucza w Recepcji po pobycie, Gość zostanie obciążony kosztem wymiany zamka.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA

 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia własności Gości: pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 2. Miejsca postojowe znajdujące się na terenie Ośrodka są niestrzeżone, korzystanie z postoju zgodnie z tabelą opłat. Płatność w Recepcji. Postój tylko w wyznaczonych miejscach.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy też innego pojazdu należącego do Gościa.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy,Ośrodek przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Ośrodka. Artykuły spożywcze będą usuwane do utylizacji.

§8 CISZA NOCNA

 1. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowanie otwartego ognia np. świeczek, używanie grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 2. Ośrodek akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Ośrodka za dodatkową opłatą po uzyskaniu zgody Recepcji Ośrodka przed przyjazdem Gościa.
 3. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Ośrodka. Zabronione jest pozostawianie zwierząt w pokojach pod nieobecność opiekuna.
 4. W miejscach ogólnodostępnych Właściciel ma obowiązek trzymania psa na smyczy.
 5. Całkowity zakaz palenia we wszystkich pomieszczeniach znajdujących się na terenie Ośrodka. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pomieszczeń w wysokości 400 zł.
 6. Palenie dozwolone jest jedynie w wyznaczonych miejscach na terenie Ośrodka. Zakaz śmiecenia!
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 8. Zakaz wynoszenia mebli poza obszar zamieszkiwanej przestrzeni.
 9. Zakaz rozstawiania namiotów na terenie całego Ośrodka.
 10. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Oczy Mazur MCŻiTW Sp. z o.o. ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa na terenie Ośrodka, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

ul. Moniuszki 24
11-500 Giżycko
+48 667 666 219
biuro@oczymazur.pl

Regulamin

Odwiedź nas również tutaj: